NLRMP (National Land Records Modernization Programme )

 

 

test NLRMP Project Important URLs/Links For Online Run nn

 

 

eMutation Prerequisite

eMutation Software and Hardware Requirments

eMutation Important Steps & User Manuals

ReEdit Module Training PPT nn

 

Edit Module Training PPT

 

Online Startup Steps User Manual for DBA

 

test Talathi Laptop Setup Video ( test Download )

 

e-Mutation User Manual Downloading Steps

ई-फेरफार सामान्य प्रश्न व प्रतिक्रिया (FAQ)

FAQ- 1           FAQ - 2

Downloads

Standard Operating Procedure for Installing SSL-VPN Client:

                       Procedure

 

                       VPN Forti Client Password change Procedure

 

                      test FortiClient SSL VPN Link

 

Digital Signature Drivers & Instillation Process:

nCode Drivers

                      Installation Help Doc

 

                      test SC-SED 1.3 - DSC nn    OR

 

                      test sc-sed- 1.8 - DSC     OR

 

                      test sc-sed-DSC (LITE)

Moserbaer Drivers

                      test Moserbaer-Win_1.zip

 

 

Call Log Procedure & Contacts

Call Log Procedure for Hardware received under NLRMP Project.

 

NLRMP Help Desk / Department Officials contacts.

Help Desk Reservation System (Use DBA Login ID):

test https://10.187.203.132/hdrs (From VPN over BB or VPN over Data Card)

 

test https://103.23.150.216/hdrs (From Internet)

 

ई-महाभूमि तथा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम :

विषय दिनांक Related downloads
testई-फेरफार आज्ञावलीमधील ODC Utility मध्ये राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र (NIC),पुणे यांचेकडून नविन सुधारणा उपलब्ध करून देणेबाबत.

12 Jun 2017

 

testइफेरफार, एडीट मोडूलचे काम करताना घ्यावयाची दक्षता.

21 Jan 2017

 

testइफेरफार प्रकल्पांतर्गत Edit Module वापरून हस्तलिखित व संगणकीकृत अधिकार अभिलेख (गा.न.नं.७/१२) तंतोतंत जुळविणे बाबत.

07 may 2016

 

testसंगणकीकृत ७/१२ चा डेटा तपासणी व्हेरिफिकेशन & व्हॅलीडेशन .

07 may 2015

 

testडाटा दुरुस्ती आज्ञावली मधील अहवाल क्र.१,३,६,८ व ९ निरंक करणे बाबत. 06 Dec 2014

 

testतालुकास्तरीय ई-फेरफार पूर्व तयारी डाटा प्रमाणीकरण आज्ञावली सुधारीत. 06 Dec 2014

 

testई-फेरफार आज्ञावली अंमलबजावणीसाठी ७/१२ वरील खातेप्रकार व आणेवारी नमूद करणेचे पद्धतीमध्ये सुधारणा करणे बाबत.  

 

testऑनलाईन ई-म्युटेशनची पूर्व तयारी करणेपुर्वी करावयाची कार्यवाही. 10 Nov 2014

 

testमे. एनकोड सोल्युशन(n code solutions) यांचेकडून डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करून घेणे बाबत. 01 Oct 2014

 

testडाटा दुरुस्ती आज्ञावली अहवाल क्रमांक 1 व 3 निरंक करणेबाबत 23 July 2014

 

testई फेरफार आज्ञावली अंमलबजावणीसाठी पूर्वतयारीची कामे पूर्ण झाल्याचे तपासणीसाठी तालुकास्तरीय ई फेरफार पूर्व तयारी डाटा प्रमाणीकरण आज्ञावलीचा वापर करणे व अंतिम डेटा सीडी पाठविणेची कार्यपध्दती 23 June 2014

 

testराष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम तथा ई-महाभूमी डाटा व्हालिडेशन विहीत परीमानानुसार केलेल्या तपासणी कामाच्या नोंदी गाव निहाय व गट नंबर/सर्व्हे नंबर निहाय ठेवणेबाबत 31 Jan 2014

 

testई-चावडी व ई-फेरफार आज्ञावलींचे संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी काम पूर्ण झालेला अहवाल पडताळणी सूची 13 Feb 2014

 

testई-चावडी व ई-फेरफार आज्ञावलींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व डीस्ट्रीक डोमेन एक्सपट,डेटाबेस अडमिनिस्ट्रेटर, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांचे ई- चावडी व ई-फेरफार आज्ञावलीं मध्ये रजिस्ट्रेशन करणे बाबत 25 July 2013

 

testई-फेरफार आज्ञावलीं डेटाबेस अडमिनिस्ट्रेटर यांची नेमणूक व कर्तव्ये 25 July 2013  
testहस्तलिखीत फेरफार नोंदवहीतील मंजुर/नामंजुर नोंदी संगणकात घेण्यासाठी "म्युटेशन अपडेशन मोड्यूल" युनिकोड रुपांतरीत ७/१२ चा डेटा अद्यावत करण्याबाबतची प्रणाली 17 June 2013

 

testडेटा दुरुस्ती आज्ञावलीं युनिकोड रुपांतरीत ७/१२ चा डेटा दुरुस्तीची सांख्यिकी माहिती संधारण करणेबाबत 31 Jan 2014