E-Governance/IT GR

 

Subject Date Related downloads
testEnhancing Privacy of Aadhaar holders - Implementation of virtual ID, UID Token and Limited KYC 10 Jan 2018

 

testसन २०१७-१८ पासून गट-अ आणि गट -ब (राजपत्रित ) संवर्गातील अधिकाऱ्याचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पध्दतीने लिहिण्याकरिता समन्वय अधिकार्याची नियुक्ती व EMD (Employee Master Data ) तयार करणेबाबत 15 Dec 2017

 

ई- मार्केटप्लेस (GeM)

 

testशासकीय विभागाांनी करावयाच्या कायालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दती धोरणामध्ये सधुारणा केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या गव्हर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलची कार्यपद्धती राज्य शासनास वस्तू व सेवा खरेदीसाठी स्विकृत करणेबाबत

 

testशासकीय विभागाांनी करावयाच्या खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दती धोरणामध्ये सधुारणा

 

testशासकीय विभागाांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित नियमपुस्तिका

24 Aug 2017

08 Dec 2017

01 Dec 2016

 

testRegarding Standard Operating Procedure (SOP) for use of 'e-Maha Pariksha' Portal as a pan-State Examination Management Solution 19 Sept 2017

 

testRegarding district and Taluka IT Facilitation Cells- Operational Guidelines 20 July 2017

 

testविविध शासकीय विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये कुशल संसाधन व आवश्यक पायाभूत सुविधासह माहिती तंत्रज्ञान कक्ष स्थापन करणे व त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे 10 July 2015

 

teste-Auction GR -(रु. एक लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई-लिलाव कार्यप्रणाली लागू करण्याबाबत ) 03 December 2014

 

testभारत सरकार की इ-मेल नीती. 18 Feb 2015

 

testभारत सरकार के आयटी संसाधानो के इस्तेमाल पर नीती. 18 Feb 2015

 

test३ लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू करणे बाबत. 26 Nov 2014

 

testVerification of credentials prior to issuance Digital Signature (DSC) 11 Dec 2013

 

testइ ऑफिस प्रणालीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना 20 Aug 2013

 

test१० लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू करण्याबाबत 16 Jan 2013

E-tendering Information -

- In Brief

- In Details

testमंत्रालयात उपलब्ध विडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेबाबत मार्गदर्शक सुचना 26 Nov 2012  
testमहाऑनलाईन संस्थेस संगणकीकृत ७/१२ चा डेटा उपलब्ध करून देणेबाबत 21 Nov 2012

 

testसेतू सुविधा केंद्रामध्ये जमा होणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्या बाबत 10 Oct 2011  
testमहिन्याचा पहिला शनिवार हा "टेक सेंटरडे " म्हणून साजरा करणे (First Saturday Tech Saturday Compaign) 5 Oct 2011  
testकार्यालयाच्या संगणकीय कामकाजामध्ये युनिकोड आज्ञावलीचा वापर करण्या बाबत 10 Sept 2008 Unicode Procedure
testTHE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND
OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016
26 March 2016 Aadhaar Act
testनेटवर्क टाकणाऱ्या अभिकरणांना/ संस्थाना मार्गाचा हक्क देण्याबाबतचे शासनाचे धोरण 1 April 2006

 

testऑपटीकल फायबर केबल जाळे टाकणाऱ्या अभिकरणांना मार्गाचा हक्क देण्याबाबतचे शासनाचे धोरण 22 Nov 2001

 

testराज्यात ऑपटीकल फायबर केबल नेटवर्क पुरविणाऱ्या कंपन्यांना राईट ऑफ वे देण्याचे शासनाचे धोरण 27 April 2000