Hospitals:

Osmanabad (STD Code :02472):

Sr.No.
Name of the Hospital Phone Number
1.
Sanjivan hospital
222610,227610
2.
Dambal hospital 223430
3.
Mratunjay hospital 226760
4.
Bhanukripa Clinic 221176
5.
Paris hospital 226945
6.
Sri Sai hospital 224123
7.
Ameya hospital 224226

8.

Ashirwad Accident hospital 225474
9.
Navjivan accident hospital 225734

10.

Sayali eye hospital 226051

 

 

Omerga :(STD Code :02475)

Sr.No.
Name of the Hospital Phone Number
1. Sri. Samarth Clinic 250761,252336,9422378360
2. Loharekar hospital 252553
3. Sri.Sai dental clinik 9422554480
4. Dr.Kapil Mahajan 252177
5. Dr.A.P.Mane 252504
6. Dr.Vasant Kulkarni(arthopeic) 252741
7. Dr.Vikram Alangekar (arthopeic) 252093

8.

Sri Krishna Blood bank 252004
9. Dr.V.G.Mugale(Ladies sp) 252648

10.

Dr.Ashok Ahankari 252171

 

 

Kalamb :(STD Code :02473)

Sr.No.
Name of the Hospital Phone Number
1. Dwaraka hospital 263960,9422561006
2. Vijaya Nursing home 262218,262228
3. Dr.Suryavanshi(Artho) 262401
4. Padmajay dental & x-ray clinic 262065
5. Dr.Saw.Manisha Gaikwad 264434
6. Dr.Sangita Gaike 281199
7. Tambare clinic 262288

8.

Shreyas Clinic 264213
9. Finamenol health care 264216

10.

Kakade Clinic 262317

 

 

Tuljapur :(STD Code :02471)

Sr.No.
Name of the Hospital Phone Number
1. Yadav hospital 242669
2. Vadane hospital 242005
3. Malaba hospital 242012
4. Perave Clinic 242836
5. Bhavani hospital 242669
6. Onkar dental clinic 243173
7. Yadav clinic 244353