Contacts Details

अ.क्र.

अधिकाऱ्यांचे नाव

कार्यालयीन दूरध्वनी क्र.

 

ई-मेल आय डी
1

जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, उस्मानाबाद

02472-222145 dslrosmanabad@yahoo.in
2

उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, उस्मानाबाद

02471-225950 dyslrosmanabad@yahoo.com
3

उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, तुळजापूर

02471-242419 dslrtuljapur@gmail.com
4

 

उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, उमरगा

02475- 251012 dyslromerga11@gmail.com
5

उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, लोहारा

02475-266021 dyslrlohara@gmail.com
6

उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, भूम

02478-273541 dyslrbhoom@yahoo.in
7

उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, परंडा

02477-232223 dyslrparanda@yahoo.com
8

उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, कळंब

02473-262232 dslrkalamb@gmail.com
9

उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, वाशी

02478-276004 dyslrwashi123@gmail.com