भूसंपादन कायदा- २०१३ नुसार कलम ११ (१) ची प्रसिद्धी

 

         testकृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना क्र. २ टप्पा क्र. ३ पांगरधरवाडी सिंचन तलाव उंची वाढीसाठी मौ. दहीवाडी ता. तुळजापूर जि. उस्मानाबाद

 

         testकृष्णा मराठवाडा टप्पा क्र. २ अंतर्गत टप्पा क्र. ४ व ५ पांगरधरवाडी ते सिंदफळ व सिंदफळ ते रामदरा कालव्यासाठी भूसंपादन मौ. दहीवाडीमसला खुर्द, सांगवी मार्डी व सिंदफळ ता तुळजापूर जि. उस्मानाबाद

 

         test पाझर तलाव वडगाव काटी भूसंपादन मौ.हाटकरवाडी ता तुळजापूर जि. उस्मानाबाद

 

         testभूसंपादन अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) चे कलम ११ आणि कलम १९ ची अधिसूचना मौ. उमरगा ता. उमरगा

 

         testभूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम ११ प्रमाणे प्रसिद्धी बाबत

 

         testभूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम १९ खालील अधिसूचना प्रसिद्धी मौ. नागेवाडी ता. भूम जि. उस्मानाबाद [पाझर तलाव नागेवाडी मौ. नागेवाडी ता. भूम जि. उस्मानाबाद ]

 

 

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे भूसंपादन निवाडे- एनएच२११

 

Land Acquisition Awards of NH - 211 under the NH Act 1956

 

Sr.

No.

Name of Village

File No.

Date of Award

1

Tamalwadi (Main)

2011/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/01

27/10/2015

2

Tamalwadi (Addl.)

test2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/01

06/10/2015

3

Malumbra (Addl.)

test2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/04

17/10/2015

4

Sindfal (Main)

test2011/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/06

17/10/2015

5

Sindfal (Addl.)

test2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/06

21/10/2015

6

Shingoli (Addl.)

test2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/14

27/10/2015

7

Yedshi (Addl.)

test2014/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर/15

26/10/2015

8

Chorakhali (Main)

test2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 02

08/10/2015

9

Izora (Main)

test2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 16

06/10/2015

10

Pargaon (Main)

test2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 21

01/10/2015

11

Osmanabad (Main)

test2011/भूसंपादन/रा.म.मा./सिआर- 13

17/02/2016

12

Washi(Main)

test2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 13

26/01/2016

13

Saramkundi (Main)

test2013/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 14

16/02/2016

14

Wadgaon J (Addl)

test2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 01

16/02/2016

15

Shelgaon D (Addl)

test2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 03

16/02/2016

16

Malkapur (Addl)

test2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 04

16/02/2016

17

Uplai (Addl)

test2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 05

16/02/2016

18

Osmanabad (Addl)

test2014/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 13

22/04/2016

19

Chorakhali (Addl)

test2015/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 02

23/05/2016

20

Yermala (Addl)

test2014/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 06

23/05/2016

21

Ratnapur (Addl)

test2014/भूसंपादन/एनएच211/सिआर- 07

23/05/2016