अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे आरओआर प्रकरणे

 

तालुका :

ii उस्मानाबाद i तुळजापूर i उमरगा i भूम
i कळंब

i लोहारा

i परंडा i वाशी